پیوند در آجرکاری ساختمانی

پیوند در آجرکاری

انتقال نیرو از بالابه‌پایین درصورتی‌که آجرکاری بدون پیوند ساخته شود، نشست هر قسمت در جهت عمودی قطعه زیرین خود باعث هیچ‌گونه ایفل و بست نخواهد شد. از آن جا که قسمت‌های مختلف آجر بر روی یکدیگر از لحاظ انتقال نیرو از بالابه‌پایین مانند ستون واحد عمل می‌کنند و از پایداری دیوار کاسته خواهد شد.  در […]