چگونگی‌های شکل‌گیری و تکامل آجر در معماری ایرانی

تکامل آجر در معماری ایرانی

خواص آجر از یک سو جنبه‌های فیزیکی آجر مانند فشارها و برآورد نیروها را باید در نظر گرفت قابلیت تحمل نیروی فشاری آجر بسیار بیشتر از قابلیت تحمل نیروی کششی است و از سویی دیگر جنبه شیمیایی آن مطرح است، زیرا عوامل طبیعی مانند باران و فعل و انفعالاتی که در اثر سرما و گرما […]