انواع سیستم‌های قالب‌بندی

انواع سیستم‌های قالب‌بندی

سیستم قالب‌بندی از نظر سازهای همانند یک سازه باربر عمل می‌کند که باید در مقابل بارهای قائم و جانبی وارد شده به قالب مقاوم و ایستا باشد. براین‌اساس می‌توان روش‌های مختلف ساخت و اجرای قالب‌بندی را به‌صورت زیر طبقه‌بندی نمود. قالب منفی منظور از قالب منفی، استفاده از دیوار آجری یا بتن کم‌مایه کم سیمان […]