بازشناسی آثاری از معماری معاصر ایران

بازشناسی آثاری از معماری معاصر ایران

نقد آثاری از معماری معاصر ایران کتاب ” نقد آثاری از معماری معاصر ایران” بازخوانی تعدادی از بناهای معماری معاصر ایران از دیدگاه ” نقد اثر به کمک خود اثر می‌باشد. پژوهشگران و تدوین کنندگان کتاب در مقدمه، موضوع کتاب، هدف، روش کارشان و… را بیان کرده‌اند. این کتاب مشتمل بر سیزده مقاله است که […]