انواع آرماتور و میلگرد مصرفی

انواع آرماتور و میلگرد مصرفی

در قسمت‌ها و اعضای مختلف یک سازه بتن مسلح، شکل میلگرد مصرفی یا نحوه آرماتور گذاری بسیار متفاوت و گوناگون است. بسته به نوع و شرایط بارگذاری و اهداف آرماتور گذاری، شکل آرماتور و موقعیت آن در عضو بتنی، تنوع زیادی دارد. در زیر انواع آرماتور مصرفی در سازه‌های بتنی به‌اختصار تشریح می‌شود. میلگرد راستا […]