تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز – پارت سوم

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز - پارت سوم

روش تحقیق به‌منظور بیان چهارچوب مفهومی پروژه به جمع‌بندی دیدگاه‌ها، تعاریف و مؤلفه‌های معماری بومی مدنظر و مرتبط با اقلیم و همچنین مؤلفه‌های معماری سبز پرداخته می‌شود و پس از مطالعه و بررسی این مؤلفه‌ها شرح مختصری از آنها که توسط نظریه‌پردازان مختلف عنوان شده است بیان شده و نتیجه آن به‌صورت جدول بیان می‌شود. […]

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز – پارت دوم

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز

معماری همساز با اقلیم  معماری همساز با اقلیم همان طراحی ساختمان است که در آن آسایش انسان فدای زیبایی ساختمان نشود و دانشی است که شیوه استفاده از عناصر اقلیمی در جهت طراحی اصلی ساختمان را امکان‌پذیر می‌سازد. یا به‌عبارت‌دیگر طراحی اقلیمی ساختمان طرحی است که بتواند با استفاده و بهره‌گیری هرچه بیشتر از انرژی‌های […]