معماری و مصالح سنتی در ساخت قنات

معماری و مصالح سنتی در ساخت قنات

قنات و موارد استفاده از آن  قنات تنها روش به‌دست‌آوردن آب جاری در مناطق نیمه بیابانی و خشک بوده و هست. در این مناطق به عوض زمین، مالکیت آب سهم اصلی را دارد. قنوات اثر ماندگار و محوری داشته و هنگام بروز سوانح طبیعی و یا آسیب‌های ناشی از عوامل انسانی، احیاء قنات در رأس […]