چگونگی حضور نور طبیعی در معماری سنتی ایران – پارت دوم

چگونگی حضور نور طبیعی در معماری سنتی ایران

کنترل‌کننده‌های نور  جلوگیری از تابش نور آفتاب با رواق فضایی است مشتمل بر سقف و ستون که حداقل در یک طرف مسدود باشد و انسان را از تماس با بارش و تابش نور آفتاب مصون می‌دارد و در مناطقی که شدت نور و حرارت خورشید زیاد باشد نور مناسب و ملایمی را به داخل عبور […]