مقایسه آجر قدیم و آجر جدید بخش اول

مقایسه آجر قدیم و آجر جدید مسجد تاری خانه‌ی دامغان

مسجد تاری خانه‌ی دامغان نخستین‌بار ازگل پخته‌ی دیواره‌های اجاق‌ها، به آجرپزی پی بردند. پخت و مصرف آجر در ایران، از دوران باستان رواج داشته است و در دوران ساسانیان نیز کاربران گسترش یافت. آجر سنگی است ساختگی و دگرگون که از پختن خشت به دست می‌آید در ایران مکان‌هایی را که سنگ به راحتی در […]