بازرسی و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان بخش دوم

نگهداری تأسیسات مکانیکی لوله کشی

ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع  بازرسی تأسیسات ذخیره و انتقال سوخت مایع باید دست‌کم سالی یک‌بار و قبل از شروع فصل سرما انجام شود. الزامات این بند برای سوخت‌هایی نظیر گازوئیل و مازوت بوده و گاز مایع را در برندارد. برای تأسیسات ذخیره و انتقال گاز مایع باید دستورالعمل‌های ایمنی و نگهداری مربوطه رعایت شوند.  […]