بررسی ارتباط بین اقلیم و معماری دوره قاجار

خانه بهنام قاجار

اقلیم ایران (خانه‌های تاریخی دوره قاجار)  در نگاه فنی و تکنیکی به آثار و ابنیه های معماری ایران می‌توان تعامل میان اقلیم و دانش معماران ایران مشاهده نمود. معماری خانه های تاریخی قاجار نشان‌دهنده معماری با شرایط محیطی، اقلیمی و فرهنگی متشکل بوده و دارای هویت خاص منطقه خود و هماهنگی در عملکرد ساختاری همساز […]