بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

تعریف بار برف  بنا به تعریف، وزن لایه برف است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ سال) باشد. بار برف مبنا بار برف مبنا، Ps را در مناطق مختلف کشور باید باتوجه‌به تقسیم‌بندی مشخص شده حداقل برابر با مقادیر زیر در […]