طبیعت مبنای الهام معماری معاصر جهان

طبیعت به‌عنوان مبنای الهام در معماری

تأثیر متقابل طبیعت و معماری طبیعت به‌عنوان مبنای الهام در معماری تأثیر متقابل طبیعت و معماری: ارتباط انسان و طبیعت، از لحظه‌ای که او پای بر کره خاکی‌نهادش کل گرفت و انسان همواره علاوه بر تأثیرگذاری بر طبیعت، از آن نیز تأثیر پذیرفته است.  طبیعت همواره به‌عنوان مجموعه‌ای از الگوهای مناسب پاسخ بسیاری از سؤالات […]