بتن خود تراکم

بتن خود تراکم

در مواردی که به مخلوط بتن با قابلیت زیاد جاری شدن، خود پخش­شدگی در تمام نقاط قالب، پوشش دادن آرماتور با تراکم زیاد، بدون جداشدگی ذرات و بدون لرزاندن مکانیکی نیاز باشد، بتن خود تراکم مورداستفاده قرار می‌گیرد. مصالح استفاده از انواع سیمان‌های پرتلند در ساخت بتن خود تراکم مجاز است، مگر آن که شرایط […]