بررسی کلی معماری در دوره قاجار

بررسی کلی معماری در دوره قاجار

تحولات سبک معماری دوره قاجار  معماری ایران در دوره قاجار تحولات زیادی به خود را داشت طوری که به‌تدریج ظهور ایده‌های هنرهای غربی تأثیری بر هنرهای ایرانی – اسلامی – سنتی قرار گرفت عامل این عوامل را می‌توان ارتباط با غرب – اروپا، حضور استعمار، طبقات اجتماعی مختلف، مسافرت رجال، اعزام دانشجویان به فرنگ و […]

بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت پارت دوم

بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت

مرکز فرهنگی دزفول معماری با آب  حرکت پیوسته آب را می‌توان در دو سطح افقی (حرکت آب از خیاطی به حیاطی دیگر) و عمودی (حرکت آب از مخروط شیشه‌ای به حوضچه زیر آن) در محور و مرکز فضاها مشاهده کرده بستر: نحوه برخورد با بسته درون خاک رفتن با بر فراز آن بودن و به‌کارگیری عناصر […]

روش هایی برای معماری با الهام از طبیعت

آرامگاه ابو علی سینا

نسبت معماری با طبیعت  ۱) معماری در نقطه ای از بستر طبیعت جایگزین می شود و با آن پیوند می باید، معمار با جهانی از داده های طبیعی روبه رو می گردد که در نظام قضایی اش اثر می گذارند. معماری ای که از طبیعت اطرافش می روید، به نوعی بسط طبیعت می گردد و […]

مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری – پارت دوم

مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری ۲

تعادل و توازن تزیینات و معماری در تزیینات هندسی آجرکاری‌ها بی‌آنکه تأکید و توجه بر عنصر خاصی باشد به هر عنصر به‌اندازه برابر تأکید و توجه می‌کند. انواع تزیینات و نقش‌مایه‌های هندسی در حدی معین و حساب‌شده در جایگاه مناسب خود قرار می‌گیرند و هر عنصری به‌اندازه‌ای موردتوجه قرارگرفته که دیگر عناصر مجاور خود را […]

تبیین مفاهیم طراحی و تزئینات هندسی معماری سلجوقی

تبیین مفاهیم معماری سلجوقی

ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم تزئینات هندسی آجرکاری سلجوقی موضوع اصلی پژوهش حاضر است، ابتدا مفاهیم و ارزش‌های ساختاری زیبایی‌شناسی نقوش موردبررسی قرارگرفته و سپس به وجه نمادین نقوش هندسه اشاره‌شده است و اینکه هندسه یکی از تعیین‌کننده‌ترین بنیان‌های حکمی و نظری هنر و معماری اسلامی محسوب می‌شود. درنهایت بابیان رابطه‌ی ارزش‌های زیبایی‌شناختی تزئینات هندسی […]

نقش‌مایه‌های تزیینی آجری در خانه‌های قدیمی یزد قسمت اول

نقش‌مایه‌های تزیینی آجری در خانه‌های قدیمی یزد

آجر در تزئینات بیرونی منازل خشته و گل همواره به عنوان اساسی‌ترین مواد و مصالح در خانه‌های قدیمی یزد مورداستفاده بوده است اما اجر و آجر کاری آن هم به صورت محدود و صرفاً به عنوان مکمل کاهگل و گچ در تزیینات بیرونی و بعضاً درونی خانه‌های قدیمی یزد به‌کاررفته است. به طور مثال در […]