تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت اول

تعاریف و الزامات فضای عمومی ساحتمان

تصرف و تشخیص ساختمان تصرف در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یا استفاده‌های معین است و در این مقررات، مقصود از “تصرف”، نوع و شیوه بهره‌گیری از بنا یا بخشی از آن است که با مقصودی معلوم در دست بهره‌برداری بوده یا قرار است برای آن […]