نور در عرفان و تصوف اسلامی

نور در عرفان و تصوف اسلامی

بررسی جایگاه نور ازنظر عرفان و حکمت سهروردی یکی از استادان برجسته تصوف، نظریه‌ای با عنوان اشراقی مطرح و بیان می‌کند. منشأ همه موجودات و تمام جهان نور است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حکمت اشراقی با سایر حکمت‌ها بالا بردن مقام نور و مفاهیم عرفانی است. بدون شک سهروردی از سوره نور قرآن کریم در […]