نظامات اداری و استاندارد سازی ساختمان پارت دوم

محیط اداری و استاندارد سازی فضا ۲

روش‌های آزمایش روش‌های آزمایش باید بر اساس الزامات مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان باشد،در صورت نیاز به انجام آزمایش خاص، روش آن باید برمبنای استاندارد های معتبر باشد، بازرس اختیار تصویب فرآیندهای آزمایشی مناسب را که توسط شخص ذیصلاح انجام می‌شود را دارد . گزارش‌های آزمایش گزارش آزمایش‌ها، باید حداقل برای یک دوره تناوب بازرسی […]