مقرنس و تأثیر معماری ایران در شبه قاره

مقرنس و تأثیر معماری ایران در شبه قاره

نگاهی به نشریه مقرنس مقرنس نشریه‌ای است درزمینه هنر مسلمانان و معماری اسلامی که یک‌بار در سال منتشر می‌شود. سر ویراستار آن اولگ گرابار و موضوع مقاله‌های آن بسیار متنوع است. مجلد یازدهم مقرنس شامل دوازده مقاله است. سه مقاله از آن را که مربوط به ایران است در زیر به‌اجمال معرفی می‌کنیم. نماد شناسی […]