کاربرد نور و رنگ در فضاهای عمومی و خصوصی معماری سنتی ایران

کاربرد نور و رنگ در فضاهای عمومی و خصوصی معماری سنتی ایران

ارتباط معماری با مسائل مذهبی و فرهنگی در ایران، معماری در ارتباط مستقیم با مسائل مذهبی، فرهنگی و عرفانی بوده است. این مسائل با کارکردهای مختلف به‌طور جداگانه در فضاهای عمومی یا خصوصی دیده می‌شوند. به همین دلیل کیفیت معماری در این فضاها کاملاً متفاوت بود.  خانه‌ها به‌عنوان فضای خصوصی و مسجد و مدرسه نوع […]

وحدت متعالی ادیان

وحدت متعالی ادیان

بررسی جایگاه  نور در ادیان  عنوان اولین کتاب شون بود که در آن این موضوع را از منظر متافیزیکی موردبررسی قرار داده است. شون به‌دقت در تلاش بود که تفاوت میان متافیزیک، الهیات و فلسفه را روشن سازد تا بتواند ادعا کند که نظریه وحدت مذاهب، بیانگر یک واقعیت متافیزیکی است. ازاین‌رو برای نشان دادن […]