پسامدرنیسم چیست؟

پسامدرنیسم چیست؟

کتاب با موضوع انواع نظریه و هدف یک رسالهی نظری: تعیین گستری رشته ادامه یافته و به این پرسش پاسخ داده می شود که پسامدرنیسم چیست؟ در این رابطه نویسنده با اشاره به اینکه پسامدرنیسم اصطلاحی است که در زمینه های مختلف معانی متعددی دارد، و نقد و بررسی با شرح و بسطشان فراتر از […]