مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری – پارت دوم

مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری ۲

تعادل و توازن تزیینات و معماری در تزیینات هندسی آجرکاری‌ها بی‌آنکه تأکید و توجه بر عنصر خاصی باشد به هر عنصر به‌اندازه برابر تأکید و توجه می‌کند. انواع تزیینات و نقش‌مایه‌های هندسی در حدی معین و حساب‌شده در جایگاه مناسب خود قرار می‌گیرند و هر عنصری به‌اندازه‌ای موردتوجه قرارگرفته که دیگر عناصر مجاور خود را […]