روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

گروه اینرسی حرارتی ساختمان

تعیین گروه اینرسی ساختمان برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه گردد. میزان جرم جدار که در تعیین گروه اینرسی حرارتی در نظر گرفته می‌شود، به موقعیت جدار و لایه‌های مختلف تشکیل‌دهنده، آن بستگی دارد. در این پیوست، روش محاسبه […]