نگهداری از ساختمان و حفاظت در برابر حریق

حفاظت در برابر حریق

حداقل الزاماتی را که به‌منظور نگهداری و بهره‌برداری مناسب از تأسیسات و تجهیزات حفاظت مقابل حریق در ساختمان‌ها نصب یا پیش‌بینی‌شده است را تعیین می‌کند. نگهداری مناسب از تجهیزات نصب شده سبب افزایش طول عمر آنها شده و احتمال بروز خطا، خرابی یا عملکرد نامناسب را در مواقع اضطراری کاهش می‌دهد، ازاین‌رو با انجام تمهیدات […]

مراقبت و نگهداری تأسیسات برقی پارت سوم

مراقبت و نگهداری تأسیسات برقی

آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین باید با استفاده از تجهیزات و روش‌های تأیید شده انجام شود. آزمون کنترل قطع به‌موقع تغذیه، به‌صورت خودکار برای احراز اطمینان نسبت به این‌که قطع به‌موقع مدار در اثر تماس غیرمستقیم، مؤثر عمل می‌کند، لازم است به ترتیب زیر عمل شود. برای کنترل قطع به‌موقع […]

محاسبات ساختمان‌ها در برابر نیروی زلزله

محاسبات ساختمان‌ها در برابر نیروی زلزله

 ملاحظات کلی محاسبه در برابر زلزله محاسبه ساختمان در برابر نیروهای زلزله و باد به تفکیک انجام می‌شود و در هر عضو سازه، اثر هر یک که بیشتر باشد، ملاک عمل قرار می‌گیرد. ولی رعایت ضوابط ویژه طراحی برای زلزله، مطابق نیاز سیستم سازه در کلیه اعضا الزامی است. به‌جز مؤلفه‌های افقی نیروی زلزله که […]