مشخصات فیزیکی فولاد

مشخصات فیزیکی فولاد

قطر میلگرد در میلگردهای ساده، منظور از قطر اسمی، اندازه‌ای است که در برگ شناسایی میلگرد ذکر می‌شود یا به‌طور تقریبی از اندازه‌گیری قطر میلگرد تعیین می‌شود. مقطع عرضی میلگردها به دلایل مختلفی ممکن است کاملاً دایره‌ای شکل نباشد، لذا قطر اسمی یا مؤثر میلگرد به‌عنوان قطر دایره هم مساحت با قطر عرضی میلگرد در […]