سازه‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده

ساختمان‌های فولادی

معرفی ضوابط برای ساختمان‌های بنا شده با فولاد  هدف این فصل از مقررات ملی ساختمان تعیین حداقل ضوابطی است که برای ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده بکار می‌رود. دامنه کاربرد  این مقررات برای اجرای کلیه ساختمان‌های فولادی، مگر ساختمان‌هایی که دربند مستثنی گردیده‌اند، به کار می‌رود. ساختمان‌های فولادی خاص مانند پل‌های فولادی، اسکلت […]