تجهیزات مرحله آرماتوربندی با میلگرد

تجهیزات مرحله آرماتوربندی با میلگرد

میز خم کردن میلگرد با توجه به سنگین بودن کار خم میلگرد ها که همراه با اعمال فشار در جهات مختلف است، لازم است از میز سنگین و مناسبی برای ساخت آرماتورها استفاده شود. ارتفاع مناسب میز ۸۰ سانتیمتر و عرض مناسب آن حدود ۱ متر و طول آن از ۳ تا ۹ متر متفاوت […]