شکل‌پذیری فولاد

شکل‌پذیری فولاد

شکل‌پذیری فولاد از نمودار تنش کرنش آن مشخص می‌شود و پله تسلیم تا حد زیادی می‌تواند بیانگر مقدار شکل‌پذیری فولاد باشد. ازآنجاکه تعیین یا ترسیم نمودار تنش کرنش فولاد در بسیاری از مواقع امکان‌پذیر نبوده و مشکل است، آیین‌نامه بتن ایران ۲ آزمایش برای کنترل شکل‌پذیری فولاد پیشنهاد داده است. آزمایش خمش فولاد در این […]