تجهیزات مورد نیاز و کارگاهی قالب‌بندی

تجهیزات کارگاهی قالب‌بندی

تجهیزات مورد نیاز در قالب‌بندی برای اجرای سازه‌های بتن مسلح باید مراحل مختلفی دنبال شود. اجرای قالب‌بندی ، آرماتوربندی و بتن‌ریزی نیازمند تجهیزات و وسایل ویژه‌ای در کارگاه است. در این فصل به معرفی تجهیزات و وسایل لازم در مراحل مختلف اجرای ساختمان‌های اسکلت بتنی اشاره می‌شود. تجهیزات مرحله قالب‌بندی متر ابزار ساده و مهم […]