شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران – پارت دوم

شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران

نظم هندسی پلان  داشتن نظم هندسی مشخص باعث انسجام اجزا بنا با کل بنامی گردد. با رعایت هندسی منطقی در پلان بنا می‌توان به‌راحتی آن را درک کرد. این هندسه همواره شبکه‌ای ملموس و قابل رویت نبوده بلکه نظامی است که وظیفه تنظیم و کنترل فضاهای مختلف را در یک دستگاه واحد دارد. مشخصات فرم […]