نظریه های متفاوت معماری معاصر ایران

نظریه های معماری معاصر

اظهارنظرهای پراکنده، تک گویی ها، رویکردهای بدون پایه و اساس همه می توانند فرزندان نارس دوره ی فقدان نظریه به شمار روند. امروزه دانشکده های معماری در نبود نظریه و معماران حرفه ای در هجوم نظریه پردازی های اغلب نامفهوم معاصر غرب راه مشخصی را طی نمی کنند. نظریه مفهومی مدرن است، با اینکه در […]