نگاهی به تزیینات آجری بقعه تاریخی پیربکران

نگاهی به تزیینات آجری بقعه تاریخی پیربکران

وجه تمایز سازه پیربکران با دیگر بناها در این گفتار ابتدا به‌طور مختصر بقعه‌ی پیربکران معرفی و سپس توضیحاتی در مورد تزیینات آجری داده‌شده که به پنج بخش تقسیم و در مورد هر بخش توضیحاتی ارائه گردیده است. سپس هفت تکنیک مختلف کاشی‌کاری موردبررسی قرارگرفته که دراین‌بین به معرفی اولین نمونه‌های کاشی زیر لعابی پرداخته […]