باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش سوم

آجر گاو مرد نقش

دیگر آجرهای لعاب‌دار از تپه قلایچی  آجر موردبحث از نظر شکل گاو مرد نقش شده و تاجش همسانی بسیاری با یک گروه دیگر از آجرهای لعاب‌دار با سبکی دقیقاً مشابه دارند. این آجرهای چند رنگ دارای نقوش حیوانی و گیاهی هستند. این آجرها در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ به بازار اشیاء عتیقه کشورهای غربی راه […]