ملاحظات معماری ساختمان و بارهای وارده

معماری و بارهای وارده

پلان ساختمان باید تاحدامکان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش‌آمدگی و پس رفتگی زیاد باشد و از ایجاد تغییرات نامتقارن پلان در ارتفاع ساختمان نیز حتی‌المقدور احتراز شود. از احداث طره‌های بزرگ‌تر از ۱٫۵  متر حتی‌المقدور احتراز شود. از ایجاد بازجوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم‌های […]