شیوه های مختلف آجر تزئینی در آجرکاری معماری ایران

تولید آجر تزئینی

 آجر واکوب و آبمال برای ساختن آجر های صاف جهت کار در نمای ساختمان، خشت را پس از بیرون آوردن از قالب چوبی مانند ماله واکوب می کردند و با دست آغشته به آب رویه آن را صاف می کردند و سپس به کوره می بردند. نمونه قدیمی این شیوه را در آجرهای نمای گنبد […]