اجزای سازهای ICF بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار

بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار

اجزای سازهای ICF اجزای اصلی سیستم ساختمانی ICF، دیوارهای باربر بتنی و سقف‌های دالی بتنی می‌باشد که رعایت ضوابط طراحی و اجرای دیوارها و دال‌های مبحث نهم مقررات ملی ساختمان برای آنها الزامی است. ملاحظات معماری ICF در سیستم ساختمانی ICF، دیوارهای باربر در پلان ساختمان پس از اجرا به‌هیچ‌وجه نباید جابه‌جا شوند. در سیستم […]