آگوست 3, 2020
آجر در ارگ بم کرمان

پیدایش آجر و درهم آمیختگی آن با معماری ایرانی

آجر و معماری کهن ایران به‌کاربردن مستمر و گسترده آجر در معماری ایران، موجب گردید تا مدول معماری ایرانی چه از نظر تناسب‌ها چه از نظر […]