آگوست 23, 2020
مقایسه آجر قدیم و آجر جدید مسجد تاری خانه‌ی دامغان

مقایسه آجر قدیم و جدید بخش دوم

مرغوبیت آجر  آجری که بتواند بارهای وارده بر ساختمان را به‌خوبی تحمل نموده و خرد نشود را آجر مرغوب می‌شناسند. استاندارد شماره هفت روش‌هایی را برای […]