آگوست 22, 2020
نورگیر ثابت

فضاها و عناصر واسط نور گیری و تهویه

الزامات کلی واسط نور گیری و تهویه تمام فضاها و عناصر واسطی که برای رساندن نور و تهویه الزامی فضاهای قابل سکونت یا اشتغال ایجاد می […]