آگوست 18, 2020
تعاریف فضاهای اقامت

تعاریف فضاهای اقامت پارت دوم

الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین اتاق‌های زیرزمین، با رعایت شرایط زیر، می‌توانند به عنوان فضای اقامت که تأمین نور طبیعی در آن الزامی است، استفاده […]
آگوست 16, 2020
تعاریف و الزامات فضای عمومی ساحتمان

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت اول

تصرف و تشخیص ساختمان تصرف در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یا استفاده‌های معین است و در […]
آگوست 9, 2020
مدیریت بهره وری

منظور واژه‌ی بهره ­وری پروژه ساختمان

جامع‌ترین و کامل‌ترین تعریف به حداکثر رساندن استفاده از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان باهدف کاهش […]