آگوست 16, 2020
گروه اینرسی حرارتی ساختمان

روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

تعیین گروه اینرسی ساختمان برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه […]