سپتامبر 7, 2020
بارهای ناشی از زلزله در ساختمان و طراحی معماری

بارهای ناشی از زلزله

کلیات و تعاریف بار های ناشی از زلزله ساختمانها و اجزای آنها باید برای اثر ناشی از زلزله بر اساس ضوابط این بخش طراحی و ساخته […]
سپتامبر 2, 2020
بار های زنده در ساختمان

بار های زنده در ساختمان پارت دوم

نامناسب‌ترین وضع بارگذاری  در تیرهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۵۰۰ دکانیوتن بر مترمربع و یا بیشتر از یک […]