می 5, 2020
بلوکهای عایق دار

کاربرد بلوکهای عایق دار

بلوکهای عایق دار و عایق می تواند به صورت یک ردیف در حفره های بلوک اجرا شود یا تمام حفره های بلوک را پر کند و […]