اکتبر 5, 2020
عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح

تخمین عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح

یون کلرید عامل اصلی فرسودگی بتن طراحی بر اساس دوام در مقابل نفوذ یون کلرید به‌منظور پیش‌بینی عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح در محیط‌های خورنده که […]