آگوست 2, 2020
آجر گاو مرد نقش

باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش سوم

دیگر آجرهای لعاب‌دار از تپه قلایچی  آجر موردبحث از نظر شکل گاو مرد نقش شده و تاجش همسانی بسیاری با یک گروه دیگر از آجرهای لعاب‌دار […]