آگوست 16, 2020
تعاریف و الزامات فضای عمومی ساحتمان

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت اول

تصرف و تشخیص ساختمان تصرف در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یا استفاده‌های معین است و در […]