سپتامبر 2, 2020
محیط اداری و استاندارد سازی فضا ۲

نظامات اداری و استاندارد سازی ساختمان پارت دوم

روش‌های آزمایش روش‌های آزمایش باید بر اساس الزامات مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان باشد،در صورت نیاز به انجام آزمایش خاص، روش آن باید برمبنای استاندارد های […]