سپتامبر 13, 2020
مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری ۲

مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری – پارت دوم

تعادل و توازن تزیینات و معماری در تزیینات هندسی آجرکاری‌ها بی‌آنکه تأکید و توجه بر عنصر خاصی باشد به هر عنصر به‌اندازه برابر تأکید و توجه […]