سپتامبر 3, 2020
قالب آجری فونداسیون

مصالح به کار رفته در تولید قالب بتن

مصالح مناسب برای قالب بندی باتوجه‌به ملاحظات اقتصادی، ایمنی، نمای ظاهر، امکانات و مصالح موجود و مناسب در هر منطقه جغرافیایی انتخاب می‌شود. متداول‌ترین مصالح موجود […]
آگوست 10, 2020
مصالح نوین سبک

بهره‌وری از مصالح نوین در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی پارت دوم

 عواملی که یک طراح ساختمان در پیش‌بینی و انتخاب مصالح باید در نظر بگیرند پایداری  پیوند خوب بین قطعات و وزن کم مقاومت مقاومت در برابر […]