آگوست 27, 2020
حفاظ ها جان پناه ها و میله های دستگرد

حفاظ ها، جان پناه ها و میله های دستگرد

حفاظ و جان پناه هرجا که نصب جان پناه یا حفاظ و دست انداز الزامی اعلام شده باشد، باید در انطباق با مقررات زیر اجرا شود: […]